להלן נוהלי עבודה בהגשת תרגילים בחוג למדעי המחשב

:

בכל הגשה של תרגיל יש להקפיד על כללי העבודה כפי שהוגדרו בקורס. בהיעדר הוראה מפורשת אחרת ממורה הקורס, הגשת עבודות בזוגות היא אסורה. אולם גם מקום שהגשה כזו הותרה על ידי מורה הקורס, אם מורה הקורס לא קבע במפורש אחרת, מגישי העבודה המשותפת חייבים ליטול חלק משותף, ושווה בשווה, בהכנת וכתיבת כל עבודה המוגשת בשם שניהם. הם ישאו באחריות מלאה למכלול תכניה.

עבודה תוגש תמיד לאחר שנעשתה באופן עצמאי (ע"י יחיד או זוג). הגשת עבודה שלא נכתבה על ידי מגיש העבודה היא עבירת משמעת, והמעשה יטופל ככזה. בפרט, המורה יגיש תלונה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית, וזו תתברר במסגרת הליך משמעת חיצוני לחוג. סטודנט שיימצא אשם בעבירת משמעת יהיה חשוף לעונשים חמורים ביותר, ובכלל זה פסילת הקורס והרחקה מלימודים באוניברסיטה, לתקופה ממושכת או לצמיתות .

cleardot.gif
נוהלים אלה כפופים לתקנון האוניברסיטה, כפי שמפורט בסעיף 8.6 בלינק הבא
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=444&in=436


Last modified: Sunday, 23 December 2012, 14:51